Lớp Jupiter Hưởng Ứng Ngày Giải Phóng Thủ Đô 10-10

⭐️ Ngày Giải phóng Thủ đô là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Hà Nội nói riêng và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung. Đồng thời, đây cũng là mốc son lịch sử quan trọng, thể hiện chiến thắng vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến.
⭐ Ngày 10-10 đưa đất nước bước vào thời kỳ thoát khỏi ách thống trị, xóa bỏ áp bức, bóc lột, tự lực, tự cường vươn lên trên con đường đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, nhân dân đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi đi vào xây dựng một xã hội mới, mở đầu cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ba mẹ xem thêm hình ảnh tại đây:  Lớp Jupiter Hưởng Ứng Ngày Giải Phóng Thủ Đô 10-10